Giáo Dục

12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2022 – 2023

Chú thích ảnh
Địa phương phấn đấu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018. Ảnh: TTXVN

12 nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý

Bộ tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ; triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo và Luật Học tập suốt đời. Đồng thời, tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến ​​tạo cho sự nghiệp giáo dục phát triển. tình dục. Bộ cũng cần xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo cho từng năm và cả giai đoạn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. khả thi để hoàn thành các chỉ tiêu Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Giáo dục.

Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh

Bộ tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với đại dịch COVID-19 để đảm bảo dạy và học an toàn, chất lượng; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục thể chất, y tế học đường, đảm bảo an toàn trường học, không để xảy ra dịch bệnh, tai nạn; Tăng cường tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm, kết hợp với tăng cường vận động cho học sinh; củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống y tế trường học; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về y tế trường học …

Tăng cường công tác chính trị cho giáo viên và học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, trọng tâm là xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực của thuần phong mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh; Tổ chức thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030” …

Nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương năm học 2022 – 2023 và 33 năm tiếp theo, trong đó ưu tiên tuyển dụng biên chế giáo viên. đối với các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018; Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020 / NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đạt chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018; Thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Đặc biệt bố trí đủ giáo viên dạy các môn ngoại ngữ, tin học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho lớp 3.

Thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục phổ thông. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018; trong đó tập trung vào các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo …

Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới; Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”, định hướng đến năm 2025 ”; Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đi học của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. ; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, khu công nghiệp …

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp 3, 7, 10 năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 4, lớp 8, lớp 11, sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương; tăng cường các điều kiện để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 như chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Bộ cũng trình Chính phủ phương án sử dụng ngân sách nhà nước để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn từ năm học 2022 – 2023; Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở …

Xây dựng quy hoạch mạng lưới và đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học một cách toàn diện, thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm giải trình trong các hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính và hoạt động tài chính. tài sản; rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách thực hiện cơ chế tự chủ đại học, trong đó, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức, hành chính và tài chính; Tăng cường các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ; thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ; xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với nhiệm vụ chiến lược của ngành, trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu và đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong ngành. các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học trực tuyến và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho số dùng chung cho toàn ngành, bao gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, giáo trình điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác. khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; Nền tảng triển khai các khóa học trực tuyến. Khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành; kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài; kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, các điều kiện đảm bảo chất lượng; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục. 3

Hội nhập quốc tế về giáo dục

Cụ thể, Bộ sẽ tích cực mở rộng hợp tác song phương và đa phương; tăng cường hợp tác, đầu tư với nước ngoài, khuyến khích hợp tác với các cơ sở giáo dục và đào tạo từ các nước phát triển; đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong nước, khuyến khích hoạt động kiểm định của các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín tại Việt Nam. Tích cực tham gia các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế GDPT (PASEC, PISA…) và các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín (THE, QS…).

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành

Bộ tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học” gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

Tăng cường truyền thông giáo dục

Bộ chủ động thông tin, truyền đạt những chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội và nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/12-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-giao-duc-nam-hoc-2022-2023-20220813062417249.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button