Giáo Dục

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 87 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức trong đó có giáo viên

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát cấp chứng chỉ bồi dưỡng công chức, viên chức. Đáng chú ý, có chương trình đào tạo giáo viên.

Theo Bộ Nội vụ, qua rà soát, có 3 nhóm chứng chỉ bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức, viên chức.

Có sự trùng lặp, trùng lặp về nội dung và chương trình đào tạo

Đầu tiên là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trước khi bổ nhiệm theo Chỉ thị số 28 ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó yêu cầu đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Về việc này, Bộ Nội vụ đề nghị 18 Bộ quản lý các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành báo cáo, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25/4, đến hết ngày 21/5 Bộ Nội vụ. đã nhận được báo cáo của 15 đơn vị, còn 3 đơn vị chưa gửi báo cáo: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thứ hai là nhóm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức bắt buộc khi bổ nhiệm hoặc đăng ký dự thi nâng ngạch, có 4 loại chức danh nghề nghiệp.

Tức là chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng lý luận chính trị đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến ​​thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức (có 66 loại chứng chỉ / 79 ngạch công chức) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức (có 145 loại chứng chỉ / 189 chức danh nghề nghiệp viên chức). ).

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 87 giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp.
Nhiều giáo viên đang phải vật lộn với các loại chứng chỉ đào tạo. Minh họa: Thúy Nga

Chứng chỉ ngoại ngữ (có 74/79 ngạch công chức và 155/189 chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ). Chứng chỉ Tin học (có 74/79 ngạch công chức và 142/189 chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ).

Thứ ba là chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. Theo quy định, thi cấp chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm và không phải thi nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng chuyên ngành khi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp. , nhưng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức, viên chức.

Qua rà soát các quy định và tổng hợp ý kiến ​​của các bộ, ngành, Bộ Nội vụ nhận thấy công tác bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng công chức được triển khai từ năm 2003 đến nay đã đi vào nề nếp, chương trình. Chương trình tập huấn đã cung cấp những kiến ​​thức chung về quản lý hành chính nhà nước, quản lý chuyên ngành, kỹ năng làm việc, thực thi nhiệm vụ, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. văn phòng.

Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho công chức, viên chức còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là nội dung một số chương trình đào tạo còn nhiều lý thuyết, chưa thực sự theo kịp yêu cầu của vị trí việc làm; Còn có sự trùng lặp về nội dung giữa các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp cùng chuyên ngành hoặc cùng kiến ​​thức đào tạo trong các trường đại học.

Ngoài ra, việc quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cũng không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về chuẩn đầu ra phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học ở các mức độ khác nhau. mức độ tương ứng.

Ngoài ra, còn có sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, chương trình bồi dưỡng giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Nội vụ khẳng định, việc đào tạo, bồi dưỡng công chức là cần thiết và phải tăng cường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đã xóa chứng chỉ ngoại ngữ của 74 công chức và 155 công chức

Bộ Nội vụ cũng đã có 4 kiến ​​nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ.

Một là, đề nghị bỏ quy định bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Cụ thể, bãi bỏ quy định bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hai là, cắt giảm quy định cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo hướng tích hợp các chương trình đào tạo có nội dung tương tự trong cùng một nhóm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp. công chức chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo tăng cường theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo đó, Bộ đề xuất cắt giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ba làBộ Nội vụ tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017 / NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, chưa có quy định cụ thể về chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thời lượng của mỗi chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp không quá 8 tuần; Nội dung, chương trình, hình thức và thời gian đào tạo do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

Đồng thời, quy định việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý được thực hiện trước hoặc sau khi bổ nhiệm (tương tự như bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh).

Cùng với đó, sửa đổi quy định về bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Sửa đổi quy định về sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng, chỉ quy định việc thay thế giữa các loại chứng chỉ, còn việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng trong tuyển dụng, đề bạt, đề bạt, bổ nhiệm sẽ được quy định tại các văn bản khác của Chính phủ liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. công chức, viên chức.

Bốn là, Các Bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý theo hướng: Không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. được yêu cầu.

Đồng thời, nghiên cứu các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng kiến ​​thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức, chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp cho phù hợp với yêu cầu và tính chất hoạt động nghề nghiệp của công chức, viên chức. Chức vụ; xem xét lồng ghép các chương trình đào tạo do các Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi các chương trình đào tạo để tránh trùng lặp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định mới tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017.

Thu Hằng

Bộ Nội vụ nói về đề xuất bỏ giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Nội vụ nói về đề xuất bỏ giấy chứng nhận chức danh nghề nghiệp giáo viên

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Bộ GD-ĐT phải có ý kiến ​​về việc bỏ hay không bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp và lý do bỏ hay giữ là gì.

Thủ tướng yêu cầu sửa đổi quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng yêu cầu sửa đổi quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD & ĐT đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến xếp loại giáo viên một cách phù hợp để giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập trong thời gian qua. vấn đề này.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/bo-noi-vu-de-xuat-bo-87-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-trong-do-co-giao-vien-741713.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button