Thế Giới

Đánh giá kỹ tác động kinh tế – xã hội, lợi ích của bảo hiểm vi mô


Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Xử lý kịp thời các vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời cách đây 20 năm, khi thị trường bảo hiểm còn non trẻ, cơ quan quản lý cũng mới thành lập, quy mô thị trường còn nhỏ, sản phẩm và kênh phân phối chưa đa dạng. Đến nay, trước sự phát triển của thị trường và nhiều thay đổi của các quy định pháp luật có liên quan, Luật đã bộc lộ những bất cập nhất định không còn phù hợp và đồng bộ với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp luật xã hội. Một số nội dung chưa có cơ sở áp dụng vào thực tế như thẩm quyền, quy trình xử lý doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn về tài chính; ứng dụng hoặc tích hợp công nghệ trong kinh doanh bảo hiểm … Một số quy định của pháp luật hiện hành chưa theo kịp chuẩn mực quốc tế như quy định về phòng, chống gian lận bảo hiểm, rửa tiền, tài trợ khủng bố. không đủ; điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài còn nhiều hạn chế; mô hình quản lý tài chính lạc hậu …

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc khẳng định, việc ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) là cần thiết, nhằm triển khai hoàn thiện Nghị quyết số 11-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 39-NQ / TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quyết định số 242/2019 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Theo cơ quan soạn thảo, mục tiêu xây dựng dự án Luật là nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Mục tiêu tiếp theo là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gắn với cải cách toàn diện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm. thực hiện quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của toàn hệ thống, giảm chi phí xã hội.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 156 điều. Nội dung sửa đổi, bổ sung và các quy định mới bao gồm: đối tượng áp dụng mở rộng của luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; sửa đổi, bổ sung và giải thích các điều khoản cho phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan; các nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm đã được sửa đổi để phù hợp với pháp luật hiện hành, thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; các loại hình bảo hiểm thành 3 loại hình cơ bản theo thông lệ quốc tế …

Về nội dung hợp đồng bảo hiểm, dự thảo Luật cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế của Luật cũ, bổ sung thêm phần phòng ngừa tổn thất, phòng ngừa gian lận và giải quyết tranh chấp. Về nội dung doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, dự thảo Luật mở rộng nhà đầu tư nước ngoài, cho phép tập đoàn tài chính kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa các điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mới; bổ sung đăng ký kinh doanh; cho phép doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các sản phẩm thuộc lĩnh vực bảo hiểm khác … Đáng chú ý, bảo hiểm vi mô được quy định mới, trong đó có nội dung về đặc điểm của bảo hiểm vi mô và tổ chức cung cấp sản phẩm. sản phẩm vi bảo hiểm (Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp vi bảo hiểm).

Bổ sung đầy đủ các quy định về vi bảo hiểm

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra dự án Luật cho rằng, nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với các điều ước quốc tế. tổ chức quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, sau khi dự thảo Luật này được thông qua, nó sẽ cùng tồn tại với nhiều luật khác. Do đó, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu kỹ các luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về bảo hiểm vi mô (Chương IV), có hai loại ý kiến. Loại ý kiến ​​thứ nhất đồng tình với quy định về bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật và cho rằng loại hình bảo hiểm này hướng đến người thu nhập thấp, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số. dân tộc thiểu số ở miền núi và vùng cao để bảo vệ họ trước những rủi ro có thể xảy ra. Trong khi đó, loại ý kiến ​​thứ hai: đề nghị xem xét, làm rõ cơ sở và sự cần thiết của quy định về loại hình bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật.

Ủy ban Kinh tế cho rằng, để bảo đảm tính khả thi của Luật, cơ quan soạn thảo cần rà soát, đánh giá đầy đủ hiệu quả của việc triển khai thí điểm hoạt động vi bảo hiểm trong thời gian qua; phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các tác động kinh tế – xã hội, chi phí và lợi ích của loại hình bảo hiểm này; bổ sung đầy đủ các quy định về bảo hiểm vi mô; phân tích rõ sự khác nhau giữa loại hình bảo hiểm này và bảo hiểm thông thường. Đồng thời đánh giá trong 16 năm qua chưa có tổ chức bảo hiểm tương hỗ nào được thành lập theo quy định tại Nghị định số 18/2005 / NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ.

Nội dung về lĩnh vực bảo hiểm vi mô đã được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi tại phiên họp tổ. Theo đại biểu Quàng Văn Hưởng (Sơn La), việc quy định bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật là rất cần thiết, nhân văn, hướng đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, bao phủ bảo hiểm rộng rãi đến mọi đối tượng trong xã hội được tham gia và được hưởng các chính sách và quyền lợi từ bảo hiểm.

Tuy nhiên, nội dung của dự thảo Luật và dự thảo các văn bản hướng dẫn kèm theo về vi bảo hiểm còn rất sơ sài. Dự thảo có chương riêng về bảo hiểm vi mô nhưng chỉ có 2 điều và giao Chính phủ quy định chi tiết. Dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành quy định mới chỉ quy định về tổ chức bảo hiểm tương hỗ mà còn quy định về đối tượng, sản phẩm bảo hiểm hoặc tiêu chí xác định phí bảo hiểm, quy chế thành lập, hoạt động, giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng chưa rõ ràng. Trong khi đó, phạm vi quản lý nhà nước lại giao cho Bộ Tài chính mà không đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, còn đối với loại hình bảo hiểm này thì xác định nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần liên kết với địa phương. Một số tiêu chí cần được nhóm cụ thể. Đại biểu Quàng Văn Hưởng chỉ rõ, với quy định như dự thảo Luật, khó hình dung việc thực hiện trên thực tế. Vì vậy, đại biểu đề nghị xem xét lại việc thiết kế lại quy định này, cùng với đó là đánh giá tác động cụ thể, nhất là đối tượng được hưởng lợi, phù hợp với nhận thức, điều kiện kinh tế địa phương. ; quy định về điều kiện giải quyết tranh chấp, giải quyết tranh chấp, sự kiện bảo hiểm, mẫu hợp đồng, biên bản cụ thể,… cho nhóm đối tượng này.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thanh (Lạng Sơn) cho rằng, vi bảo hiểm và bảo hiểm nông, lâm, thủy sản phải được cụ thể hóa và quy định đầy đủ hơn trong dự thảo Luật. Thị trường bảo hiểm nông, ngư, lâm nghiệp chưa được quan tâm đồng nghĩa với việc các đối tượng trong lĩnh vực này chưa được bảo vệ quyền lợi, chưa thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để tiến tới xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp phát triển thì cần phải có loại hình bảo hiểm này.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Chi (Nghệ An) khẳng định, bảo hiểm nông, ngư, lâm nghiệp là nền tảng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa thực sự phát triển ở nước ta. Hiện nay, các loại hình này chỉ được triển khai thí điểm trong một thời gian nhất định, nguồn lực phần lớn do ngân sách nhà nước hỗ trợ, trong khi đây là sản phẩm thực sự cần thiết, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định 58/2018 / NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp: quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp. Bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chủ động khắc phục, bù đắp những tổn thất, rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. ; Từ đó có hướng phát triển loại hình dịch vụ bảo hiểm này.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button