Đời Sống

Đạo đức, tài năng con người phải được trọng dụng, phát huy một cách bài bản và mang tính chiến lược quốc gia

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và dân tộc. quốc phòng ”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến ​​trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng năm 2021.

Với mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến ​​tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 đến năm 2030 với tính khả thi cao, Báo điện tử Tổ Quốc đã trao đổi với TS Phan Đình Tân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Đạo đức và tài năng của con người phải được coi trọng và phát huy một cách bài bản, mang tầm chiến lược quốc gia - Ảnh 1.

TS Phan Đình Tân – Phó Chủ nhiệm Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương

PV: Thưa ông, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư cho văn hóa và phát triển văn hóa, đúng như lời Bác Hồ dạy: Văn hóa soi đường cho dân tộc. Theo anh / chị, trong giai đoạn hiện nay, văn hóa có ý nghĩa và vị trí như thế nào đối với sự phát triển của đất nước?

TS Phan Đình Tấn: Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, vai trò của văn hóa luôn được nhấn mạnh và coi trọng một cách cụ thể, cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Nhà văn hóa cổ đại Trung Quốc đã từng nói về văn hóa một cách ngắn gọn và sâu sắc: Là một bác sĩ sai giết chết một người. Giáo viên địa lý làm sai, sau đó giết họ. Làm cho những ông chủ chính trị sai lầm rồi giết cả một đất nước. Làm sai văn hóa sẽ giết chết một đời người.

Aristotle – Nhà triết học, nhà khoa học và nhà giáo dục vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, bậc thầy triết học Hy Lạp đã từng nói: “Giá trị cuối cùng của cuộc sống nằm ở khả năng thức tỉnh và suy nghĩ, không nằm ở năng lực suy nghĩ. Chỉ nằm ở khả năng sinh tồn”.

Trong quá trình phát triển của đất nước, dân tộc và văn hóa luôn có vai trò hết sức to lớn, vì vậy, các quốc gia và các dân tộc trên thế giới đều có nhận thức như nhau về vai trò của văn hóa: mất nước, mất nhà nhưng phải giữ được cội nguồn, phong tục, tập quán của tổ tiên. … Và điều đó càng đúng với lịch sử Việt Nam với sức sống bền bỉ, lâu dài và mãnh liệt của nền văn hóa dân tộc đã và đang được lưu giữ. góp phần đánh đổ ách thống trị, xâm lược của bọn đế quốc, thực dân …

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam luôn đề cao giá trị văn hóa của dân tộc. Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Bác Hồ đã từng nói “Số phận của dân tộc ta nằm trong tay nhân dân ta. Văn hóa phải soi đường cho dân tộc”. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã ký Sắc lệnh số 65 về bảo tồn các di sản văn hóa: đình, chùa, miếu, phủ, thành, bia, vật, chiếu, bằng. , giấy tờ, sách báo, mọi tài liệu có ích cho lịch sử, Người đã từng nói “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế, văn hóa…”. Năm 1951, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người cũng đã ra chỉ thị trùng tu vốn văn hóa cổ của dân tộc. Cho đến lúc sắp đi, Người vẫn đau đáu căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”.

Tháng 5 vừa qua, trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cũng tiếp tục nhấn mạnh. Về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng nhất với tăng trưởng và tiến bộ kinh tế, xã hội. công lý là định hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đậm đà bản sắc dân tộc, nền văn hóa thống nhất đa dạng, dựa trên các giá trị nhân văn, tiến bộ; Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần – xã hội. , kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cả nước, tiếp thu thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh, vì lợi ích chân chính và nhân phẩm, ngày càng tăng trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ.Chúng tôi xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong sự phát triển tỷ lệ; Phát triển văn hóa, phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới.

Đạo đức và tài năng của con người phải được coi trọng và phát huy một cách bài bản, mang tầm chiến lược quốc gia - Ảnh 2.

Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới

PV: Thưa ông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Trong đó, Chiến lược hướng tới các mục tiêu chung cơ bản và xuyên suốt: Khơi dậy khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, con người Việt Nam, từng bước xây dựng nền văn hóa chân chính trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. thuộc kinh tế. Theo ông, những quan điểm này có gì mới so với Chiến lược phát triển văn hóa trước đây? Theo bạn, những quan điểm này có phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện nay?

TS Phan Đình Tân: So với mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2020, dự thảo này mang tính khái quát cao, nhưng cụ thể thì cần tiếp tục suy nghĩ, đề xuất thêm các đề xuất để phù hợp với Dự thảo. Theo nhận thức của tôi, chúng ta muốn phát triển văn hóa nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đạo đức xã hội đang có vấn đề, hệ thống giáo dục của chúng ta còn nhiều lúng túng, khi những giá trị cũ – mới còn có vấn đề. hiểu biết chưa nhất quán … lòng nhân ái, bao dung, tình thương, lòng biết ơn, hạnh phúc gia đình, lương thiện, nhân hậu, trung thực … có khi trở nên xa xỉ, có khi còn trở nên lạc lõng, vĩ mô có thể trở thành không tưởng, xa rời thực tế.

Trong khi đó, mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 chưa thực sự thành công nhưng đã được đề cập tương đối cụ thể: “… hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức. , thể chất, năng lực sáng tạo; tuân theo pháp luật; có ý thức cộng đồng, nhân hậu, khoan dung, nghĩa tình, có lối sống văn hóa, coi trọng mối quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện, thấm nhuần sâu sắc vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày và quan hệ con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; gắn mối quan hệ giữa văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách “.

+ Trong nhiều vấn đề như hoàn thiện thể chế, chính sách và khuôn khổ pháp luật; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc… Bạn có thể cho chúng tôi biết những vấn đề mà bạn tâm huyết và muốn góp ý?

TS Phan Đình Tân: Đối với tôi, nếu coi văn hóa là nền tảng tinh thần thì quan điểm “xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” là quan trọng nhất vì nó là điều kiện tiên quyết để thực hiện nhiệm vụ. kế tiếp.

Đạo đức và tài năng của con người phải được coi trọng và phát huy một cách bài bản, mang tầm chiến lược quốc gia - Ảnh 3.

Để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cần có các yếu tố như xây dựng đạo đức xã hội, đổi mới hệ thống giáo dục, đề cao và tôn trọng lòng nhân ái, bao dung, yêu thương, tôn trọng. yêu và quý

PV: Một trong những vấn đề được nêu bật trong Chiến lược là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Theo bạn, hai vấn đề này có quan hệ với nhau như thế nào? Theo anh, những yếu tố nào cần thiết để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện?

TS Phan Đình Tân: Đây là mối quan hệ biện chứng – có cái này, có cái khác. Để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cần có những yếu tố như tôi đã đề cập: Đó là xây dựng đạo đức xã hội, đổi mới hệ thống giáo dục, đề cao và tôn trọng lòng nhân ái, bao dung. , tình yêu, sự tôn trọng. Đồng thời phải có chiến lược góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững, tính trung thực, nhân ái, lương thiện phải được tôn vinh, bảo vệ, các tài năng về khoa học, nghệ thuật… phải được trân trọng và phát triển. một cách bài bản và mang tính chiến lược quốc gia…

PV: Xin trân trọng cảm ơn!

.

Nguồn: https://toquoc.vn/dao-duc-tai-nang-con-nguoi-phai-duoc-trong-dung-phat-huy-mot-cach-bai-ban-va-mang-tinh-chien-luoc-quoc-gia-20210719094511274.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button