Đời Sống

“Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động sức mạnh tổng hợp phát triển văn hóa”

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề nổi cộm, bức xúc cần giải quyết trong thời gian qua. thời gian. lần tới.

Thông cáo nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; bảo đảm an ninh quốc phòng là thường xuyên, quan trọng; xây dựng Đảng là then chốt; công tác cán bộ là then chốt. Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững phát triển”.

Chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển của đất nước để tự hào, thấy rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển hết mình. mức độ, từ đó khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng:

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn xã hội. Sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng con người Việt Nam, gia đình văn hóa trong thời gian qua ngày càng trưởng thành, đạt nhiều thành tựu, nổi bật là: Các sản phẩm văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật ngày càng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân . Nhiều di sản có giá trị được thế giới ghi nhận, bảo vệ và ngày càng được coi trọng. Đời sống văn hóa ở cơ sở có bước phát triển. Hội nhập và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ vẫn còn một số hạn chế, bất cập mà dư luận xã hội rất quan tâm; Gần đây nhất, Tổng Bí thư nhận xét “Văn hóa, đạo đức xã hội, xuống cấp”. Cần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, coi đây là động lực để phấn đấu vươn lên, tìm ra những giải pháp phù hợp, để trưởng thành và khẳng định mình. chúng tôi; có cái nhìn không bi quan, mất động lực, mất dũng khí trước khó khăn, thách thức và những hạn chế, bất cập.

Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tự lực, tự cường

Việc phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời điểm hiện nay đang đứng trước những yêu cầu đặt ra là phục vụ tích cực cho sự nghiệp xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời đối mặt với những thách thức như già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Những vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của ngành, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch:

1- Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tự lực, tự cường vươn lên; biến khó khăn, thử thách thành động lực để phấn đấu vươn lên, khẳng định mình và trưởng thành. Nắm vững tinh thần phấn đấu để có thể “biến không thành có, khó thành dễ, biến điều không thể thành có thể”; phát huy những kết quả, thành tích, kinh nghiệm để tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả.

Đổi mới tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề, để có giải pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa phù hợp trên tinh thần “nghĩ phải thấu, nghĩ phải hiểu, quyết phải làm”. cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm gì cũng không được ”; không say sưa, ngủ quên trên chiến thắng, cùng với đó phải nhìn thẳng vào sự thật,“ nghĩ đúng sự thật, nói thật, làm thật, hiệu quả, người dân và doanh nghiệp thực sự thích thú ”đối với công việc và thành quả đạt được của ngành, từ đó tạo nên sức mạnh nội sinh.

2- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường quản lý Nhà nước, nhất là quản lý vĩ mô bằng pháp luật, thiết kế các công cụ và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; bám sát thực tế để tìm ra những khó khăn, bất cập để đề xuất giải pháp tháo gỡ; lựa chọn một số nhiệm vụ, công việc có tính chất ưu tiên, cấp bách, “đòn bẩy, điểm tựa”, có sức lan tỏa nhanh, mạnh để làm trước, làm xong có hiệu quả.

Trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách, những gì “chín muồi”, rõ ràng, được thực tiễn chứng minh, thực hiện có hiệu quả và được đa số đồng tình thì được thể chế hóa để triển khai, mở cửa. rộng. Những gì chưa có quy định, hoặc đã có quy định nhưng vượt quá tính thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa hoàn thiện, từng bước mở rộng, không cầu toàn, không nóng vội.

3- Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

4- Quan tâm đến cơ chế quản lý ngành trong tình hình mới trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tế, tôn trọng thực tế để triển khai và điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo.

5- Phải dựa vào nội lực, trước hết là nguồn nhân lực, giá trị con người Việt Nam là cơ bản, chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển. Đồng thời, xác định nguồn lực bên ngoài là cần thiết, thường xuyên, mang tính đột phá, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Tập trung thực hiện hiệu quả hợp tác công tư thông qua các mô hình công – tư lãnh đạo, đầu tư công – tư quản lý, đầu tư – sử dụng công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động sức mạnh tổng hợp phát triển văn hóa, nâng cao giá trị con người.

Kịp thời đề xuất các chính sách huy động đa dạng các nguồn lực để phát triển văn hóa

Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành VHTTDL thời gian tới phải bám sát tình hình thực tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng chương trình hành động. của Ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kịp thời đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để huy động đa dạng các nguồn lực cho phát triển văn hóa; trên cơ sở bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết đã đề ra.

Bên cạnh đó, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương về cơ cấu lại bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp và giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó, giảm khâu trung gian, giảm thủ tục hành chính rườm rà. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngành, xây dựng các vị trí việc làm, mô tả khung năng lực, trên cơ sở đó xác định số lượng biên chế phù hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đoàn kết, thống nhất, trung thực, minh bạch, gương mẫu, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; gắn với trách nhiệm đi đầu bằng gương sáng.

Chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt cơ hội, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng chuyển đổi số để phát triển ngành mạnh, hiệu quả, không bị tụt hậu. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực của Ngành. Đặc biệt, triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển đổi số du lịch ở tất cả các khâu một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Trong tổ chức thực hiện phải luôn bắt đầu từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng thực tiễn, lấy thực hành làm thước đo để hành động, hoàn thiện lý luận. Dự báo đúng tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp; khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù cho từng lĩnh vực hoạt động của Ngành; có chính sách ưu đãi, nhất là hỗ trợ văn nghệ sĩ đúng mức, phù hợp với thực tế và đặc điểm lao động nghệ thuật.

Không làm gián đoạn chuỗi kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác của ngành văn hóa, thể thao và du lịch là tập trung nguồn lực thỏa đáng, phát triển các lĩnh vực nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật để thúc đẩy phát triển văn hóa dân tộc. và đề cao giá trị con người Việt Nam. Chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp nhằm duy trì sản xuất kinh doanh không làm gián đoạn chuỗi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, giữ vững tình hình kinh tế ổn định. – xã hội. Đảm bảo tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc “vắc xin 5k +” và tích cực ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để duy trì và ổn định hoạt động du lịch, đảm bảo thích ứng với điều kiện dịch bệnh và sớm khôi phục sản xuất kinh doanh trong bối cảnh sau COVID-19 . Tập trung phát triển các lĩnh vực như du lịch thông minh, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch ẩm thực … Đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức xúc tiến du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thể thao Việt Nam, trong đó lựa chọn những môn thể thao phù hợp, có khả năng phát triển nhanh, mạnh, phù hợp với văn hóa, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam để ưu tiên đầu tư theo phương châm “Đầu tư ít, hiệu quả cao”.

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, giải trí dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ được tổ chức ở trình độ cao, có tiềm năng, lợi thế và các giá trị di sản, nghệ thuật, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam kết hợp với ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện đồng bộ giữa truyền thông về cơ chế, chính sách với tuyên truyền, vận động, khơi dậy để nhân dân hiểu, chia sẻ, tích cực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống mới; tích cực hưởng ứng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; Trước hết, tích cực tham gia phòng, chống dịch và hưởng thụ những thành quả phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai ngay các nhiệm vụ: Ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở bảo tồn nguồn lực kiến ​​trúc hiện có và những giá trị cốt lõi; nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới phương thức quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo hướng hợp tác công tư, “công lãnh đạo, tư nhân quản trị”, phù hợp với bối cảnh và thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phù hợp, hiệu quả. /.

.

Nguồn: https://toquoc.vn/thu-tuong-day-manh-xa-hoi-hoa-de-huy-dong-suc-manh-tong-hop-phat-trien-van-hoa-20210609215545611.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button