Thế Giới

Điều chỉnh dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135


Chú thích ảnh
Chương trình 135 đã góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho đồng bào vùng cao Yên Bái, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh chụp năm 2019). Ảnh Đình Thủy / TTXVN

Theo Quyết định này, tên dự án được điều chỉnh thành Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi DTTS) giai đoạn 2021 – 2030”, sử dụng phi – ODA hoàn lại của Chính phủ Ireland.

Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển. Kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. , chú trọng các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm xá, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, tạo điều kiện cho người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Kết quả chủ yếu của dự án: Các công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 được đầu tư. , cải tiến, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, tăng năng suất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 trên cơ sở nguyên tắc phân bổ và tiêu chí lựa chọn các xã nhận viện trợ: Phân bổ vốn theo mức độ khó khăn của từng tỉnh (số xã đặc biệt khó khăn, tổng số xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) của toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 576 / QĐ -LĐTBXH ngày 18/5/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao); một số xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861 / QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lựa chọn xã, công trình thực hiện phải đảm bảo công khai minh bạch, ưu tiên các xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn nhất: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, thiếu nhiều công trình. cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, bảo đảm tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Vốn đầu tư cho một xã tối đa không quá 2 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư dứt điểm các công trình hạ tầng quy mô nhỏ, công trình cấp bách, quy mô nhỏ, công trình phi kỹ thuật. phức tạp, có sự tham gia của cộng đồng các quy định hiện hành về cơ chế đặc thù trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiêu chí lựa chọn xã viện trợ: Các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có tỷ lệ hộ nghèo cao. thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861 / QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 bị thiên tai, thiếu hoặc hư hỏng nặng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ cộng đồng. Các nội dung khác của đề án không thay đổi (thực hiện tại các Quyết định số 1046 / QĐ-TTg ngày 17/8/2018 và 1788 / QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến ​​của các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 của Hiệp định tài trợ ký ngày 15/11/2017 giữa Chính phủ Việt Nam và Việt Nam. và Chính phủ Ireland, trình Chính phủ phê duyệt và cho phép ký theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương lựa chọn các công trình hạ tầng thiết yếu ưu tiên đầu tư trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. danh mục các dự án ưu tiên sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland.

Xây dựng phương án phân bổ vốn tài trợ năm 2021 và làm các thủ tục trình Chính phủ tổng hợp, báo cáo Quốc hội theo quy định. Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Dự án, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo thỏa thuận với nhà tài trợ.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button