Đời Sống

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình Tuyên truyền ASEAN). chẳng hạn như nâng cao hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc ASEAN. Cụ thể, kế hoạch có các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thường xuyên cập nhật thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh về các sự kiện liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc và các Tạp chí. Văn hóa nghệ thuật, các ấn phẩm báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Cung cấp thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của ASEAN cho các cơ quan truyền thông, báo chí. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về hoạt động của các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tổng hợp và công bố kết quả các dự án nghiên cứu ASEAN có liên quan trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông về ASEAN trong kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN - Ảnh 1.

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 – Hình minh họa – Nguồn: camau.gov.vn

Nội dung tuyên truyền về bản sắc ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN; Tuyên truyền, quảng bá những nét tương đồng, độc đáo về văn hóa, truyền thống, kiến ​​trúc, lịch sử, ngôn ngữ … giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân trong Cộng đồng ASEAN;

Tuyên truyền về hợp tác thể thao và thi đấu thể thao trong khu vực Đông Nam Á. d) Tuyên truyền, quảng bá hợp tác du lịch ASEAN, các điểm đến và sản phẩm du lịch của 10 nước thành viên ASEAN, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch ASEAN là điểm đến chung để nâng cao năng lực cạnh tranh. và sức hút của toàn khu vực;

Tuyên truyền, quảng bá giá trị Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng; thúc đẩy các hoạt động thực hiện Tuyên bố ASEAN về Di sản Văn hóa 2000; thiết lập thêm nhiều mô hình Góc ASEAN ở các đơn vị khác; Tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giai đoạn 2021-2025

Hình thức tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN thông qua Cổng thông tin điện tử, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ và các báo, tạp chí khác thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hợp tác. ASEAN.

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông qua nhiều hình thức trên website, internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET …), các trang thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. vị trí, mở các chuyên trang, chuyên mục cung cấp thông tin về ASEAN, thông tin về các nội dung hợp tác, kết quả triển khai các hoạt động trong hợp tác ASEAN trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tuyên truyền trực quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử … nơi công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị nhân các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của ASEAN, hoặc tại địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của ASEAN. đã tổ chức. Triển khai treo cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, kế hoạch cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin và Tuyên truyền ASEAN để thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá trong hợp tác ASEAN. về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN, các cơ quan có kế hoạch truyền thông, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về nội dung, kết quả của từng hoạt động, sự kiện để tuyên truyền.

Tăng cường cơ chế thông tin, phản hồi thông qua mạng lưới phóng viên chuyên trách về ASEAN của các cơ quan báo chí chuyên ngành Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và yêu cầu chủ động triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm để công tác tuyên truyền, cổ động đạt kết quả theo yêu cầu. Triển khai nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt, phù hợp bối cảnh trong và sau đại dịch COVID-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin khi tổ chức các hoạt động và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá.

Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức các hoạt động về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch này và đưa vào thực hành. kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo, đề xuất Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch. . thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát mục tiêu Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN và các chương trình, dự án mà Bộ đang triển khai, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này theo từng giai đoạn.

Văn phòng Bộ đã triển khai chào cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí. , Báo.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong hợp tác ASEAN thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Báo điện tử quốc gia. Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, các báo, tạp chí liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực văn hóa. gia đình, thể thao và du lịch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Hợp tác quốc tế) xem xét. phán quyết.

Nguồn: https://toquoc.vn/ke-hoach-tuyen-truyen-quang-ba-asean-giai-doan-2021-2025-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-ve-tuyen-truyen-quang-ba-asean-192021691942621.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button