Một trong số chúng bị nghi ngờ có COVID-19.

Back to top button