Tin Tức

Triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW: Bịt ‘lỗ hổng’ trong quy hoạch đô thị

Nghị quyết 06-NQ / TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là cơ sở để xây dựng thể chế. chế độ chính sách mới, phát triển đô thị toàn diện và bền vững. Vì vậy, việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị nhanh và bền vững là yêu cầu cấp thiết. Để tìm hiểu thêm về nội dung này, TTXVN trích đăng bài viết của ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng, Vụ Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chú thích ảnh
Các quận 2, 9 và Thủ Đức được sáp nhập vào Thành phố Thủ Đức tạo bệ phóng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Mạnh Linh / Báo chí

Nhiều “lỗ hổng” tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng tài nguyên

Sau hơn 35 năm đổi mới, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Tỷ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ, hiệu quả; Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao … Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục. Đặc biệt:

Thứ nhất, đô thị hóa không đồng đều giữa các vùng, miền; tốc độ đô thị hóa còn thấp so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực và trên thế giới, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ hai, đô thị hóa chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố hành chính. Phát triển tràn lan chủ yếu với mật độ thưa thớt, phân tán gây lãng phí đất đai, hạn chế tích tụ kinh tế. Trong những năm gần đây, đô thị hóa đất đai diễn ra nhanh hơn đô thị hóa dân số nhưng chưa dẫn đến các hoạt động kinh tế thực chất. Mật độ thấp, đặc biệt là ở các đô thị đặc biệt, và hạn chế về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện đang cản trở lợi thế kinh tế tích tụ và gây lãng phí đất do chuyển đổi đất. từ nông thôn ra thành thị thừa trong khi đất xây dựng đô thị tập trung chiếm tỷ lệ thấp trong tổng đất đô thị; Nhiều vi phạm đất đai diễn ra trong quá trình đô thị hóa.

Thứ ba, đô thị hóa chưa đồng bộ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp trong quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh và trên diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người nông dân. Việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhưng tỷ lệ lấp đầy thấp, làm giảm hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng và tác động lớn đến phân bổ nguồn lực. Sự phát triển của các đô thị chưa đồng bộ và gắn kết với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thứ tư, hệ thống đô thị phân bố và phát triển không đồng đều, thiếu tính liên kết, chưa phân định và chia sẻ chức năng trong và giữa các vùng; liên kết thành thị – nông thôn còn yếu. Mạng lưới đô thị phân bố thiếu tính liên kết, chia sẻ chức năng trong từng vùng kinh tế và giữa các vùng; Vai trò động lực, kết nối và lan tỏa của các đô thị trung tâm vùng chưa rõ nét; Kết nối kinh tế thành thị – nông thôn còn yếu.

Thứ năm, kết quả chỉnh trang, cải tạo và tái thiết đô thị còn nhiều hạn chế. Việc phát triển các khu đô thị mới theo mô hình đô thị bền vững, đô thị xanh, đô thị thông minh còn ít, chưa được nghiên cứu phù hợp với từng vùng, miền và loại, cấp đô thị.

Thứ sáu, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị, tính kết nối còn yếu, chưa thích ứng được với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và có dấu hiệu quá tải ở các đô thị lớn. .

Thể chế, chính sách đô thị hóa, phát triển đô thị nhanh và bền vững, kinh tế đô thị tuy đã có nhiều cải thiện tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về quy hoạch và đất đai. , tài chính đô thị, mô hình chính quyền đô thị. Quy hoạch đô thị còn thiếu đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều hạn chế; Chưa có khả năng điều chỉnh toàn diện thực tiễn phát triển đô thị trên một số khía cạnh cơ bản như kiểm soát đầu tư, kiểm soát dân số, kiểm soát mở rộng diện tích, nhà đất. Một số quy định, tiêu chuẩn, định mức còn lạc hậu hoặc chưa theo kịp với xu thế và nhu cầu phát triển mới. Công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, năng lực và trình độ quản lý đô thị của địa phương còn thấp, chậm đổi mới … Nhìn chung, cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị, nhất là về đất đai, quy hoạch đô thị còn nhiều “lỗ hổng”. , tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng tài nguyên …; chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, cộng đồng và người dân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lý phát triển đô thị, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên liên quan một cách bình đẳng, toàn diện và bền vững.

Cải thiện chất lượng lập kế hoạch

Nghị quyết số 06-NQ / TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng. về đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị nhằm thực hiện các chủ trương lớn về đô thị hóa và phát triển đô thị được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị nhanh, bền vững và công tác xây dựng quy hoạch đô thị được thực hiện tốt. đẩy nhanh và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các đô thị nhanh và hiệu quả, chất lượng cuộc sống ở các đô thị cao, kiến ​​trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc …, bảo đảm thực hiện các các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, … thì quy hoạch phát triển đô thị đặt ra những yêu cầu cần phải thay đổi. Tư duy, lý thuyết và phương pháp lập kế hoạch mới có cách tiếp cận đa lĩnh vực, bao quát tầm nhìn dài hạn, cụ thể như sau:

Trước hết, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị phải bảo đảm cơ cấu lại các vùng đô thị hóa, xây dựng cơ chế phát triển đô thị, đổi mới mô hình phát triển đô thị, xây dựng hệ thống đô thị. đồng bộ quốc gia về mạng lưới và chất lượng đô thị.

Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên thông và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị đồng bộ với hạ tầng xã hội, chú trọng kiến ​​trúc cảnh quan. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật liên kết vùng, kết nối giữa đô thị và nông thôn, giao thông công cộng năng lực cao để khai thác hiệu quả các cụm đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Minh và các khu đô thị khác.

Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị bảo đảm sự phát triển ổn định, công khai, minh bạch của thị trường bất động sản và nhà ở. Tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người dân đô thị, nhất là nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân khó khăn về nhà ở theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ngoài ra, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị phải đảm bảo phát triển kinh tế đô thị nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế đô thị dựa trên cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất tổng hợp và sức cạnh tranh, đổi mới các ngành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cụ thể. của đô thị.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị phải đổi mới mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Xây dựng bộ máy chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, thông minh, phân định rõ trách nhiệm, giảm bớt tầng lớp trung gian. Phân cấp mạnh mẽ, triệt để trong quản lý đô thị, nâng cao năng lực quản lý và điều hành đô thị, nâng cao hiệu quả năng lực khu vực công đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chính quyền đô thị các cấp. Thực hiện chuyển đổi số trong đô thị, xây dựng chính quyền số gắn kết chặt chẽ với phát triển thành phố thông minh.Nguồn: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/trien-khai-nghi-quyet-06nqtw-bit-lo-hong-trong-quy-hoach-do-thi-20220619075609637.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button