Đời Sống

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển

Văn hóa là động lực nội sinh, là động lực của sự phát triển - Ảnh 1.

Nền tảng tinh thần của xã hội

Trong bài viết trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định giá trị và sức mạnh của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh quan điểm “văn hóa soi đường cho dân tộc đi” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Hồ Chí Minh đã từng khẳng định trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946). Cũng cần nhắc lại ý kiến ​​(năm 1988) của Tổng thư ký Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Thị trưởng Federico: “Kinh nghiệm của hai thập kỷ qua cho thấy rằng, trong tất cả các xã hội ngày nay, bất chấp của trình độ phát triển kinh tế hay xu hướng chính trị, văn hoá và phát triển là hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau… Bất kỳ quốc gia nào cũng đặt ra cho mình những mục tiêu phát triển kinh tế. Nếu môi trường văn hóa bị tách biệt, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng mất cân đối nghiêm trọng cả về kinh tế và văn hóa, tiềm năng sáng tạo của quốc gia đó sẽ bị suy yếu rất nhiều.

Như vậy, ở trong nước và quốc tế, văn hóa luôn được coi là có vị trí quan trọng, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển chung của đất nước. Sở dĩ văn hóa có vị trí đặc biệt quan trọng như vậy là do văn hóa là tài sản tinh thần quý giá nhất của dân tộc. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) năm 1998 nhấn mạnh: “Văn hóa Việt Nam là kết quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo và đấu tranh dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả của sự giao lưu, tiếp thu những tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình.Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm sáng ngời trang sử vẻ vang của dân tộc. “

Giá trị văn hóa Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; nhân hậu, bao dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống … Đây là những tài sản vô cùng quý giá, trở thành nền tảng, hành trang để dân tộc ta bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính vì vậy mà chúng ta luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Vì văn hóa là giá trị, là lịch sử và truyền thống, văn hóa là cột mốc quan trọng nhất của chủ quyền quốc gia. Kinh nghiệm lịch sử thế giới và Việt Nam cho thấy, văn hóa còn, đất nước còn; văn hóa bị mai một, đất nước mất đi; Nếu văn hóa suy giảm, đất nước sẽ diệt vong. Những giá trị được chia sẻ và những câu chuyện lịch sử đã giúp đất nước hình thành nên ý thức chung về quốc gia – dân tộc, hình thành truyền thống yêu nước, đoàn kết để dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù. cho dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thờ Tổ quốc Hùng Vương, thờ Đức Thánh Trần, Mẫu Tam Phủ là những cột mốc chủ quyền của người Việt, thể hiện tâm hồn, tâm thức Việt Nam. Những dấu mốc văn hóa trong tâm trí con người luôn là những dấu mốc vững chắc và lâu dài nhất.

Phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Xác định phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là định hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Như vậy, nếu không có mục tiêu văn hoá thì mọi nỗ lực phát triển kinh tế đều trở nên vô nghĩa.

Không chỉ có giá trị tinh thần, văn hóa hiện nay còn đang chứng tỏ những giá trị vật chất của nó. Phát triển công nghiệp văn hóa – sáng tạo đang là xu hướng mới, mang tính đột phá của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và đúng với thủ đô Hà Nội. Các ngành công nghiệp văn hóa – sáng tạo có kim ngạch cao và tốc độ tăng luôn gấp 1,5 lần tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của mỗi nước. Đây là những lĩnh vực sử dụng tài năng sáng tạo, vốn văn hóa kết hợp với công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra sản phẩm và dịch vụ văn hóa, trong đó tài năng sáng tạo và vốn văn hóa là lợi ích chính. vị trí của chúng tôi. Hơn nữa, phát triển công nghiệp văn hóa – sáng tạo không chỉ là khai thác các giá trị, tiềm năng của văn hóa để phát triển kinh tế, mà còn là cách chúng ta xây dựng sức mạnh mềm cho đất nước.

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là định hướng rất quan trọng để văn hóa góp phần phát triển bền vững đất nước. . Đặc biệt, trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, những thành phố, trung tâm đổi mới sáng tạo như Hà Nội vừa được UNESCO vinh danh vào cuối tháng 10/2019 sẽ là điểm nhấn để hình thành hướng phát triển mới. Quốc gia. Ở đó, thành phố thông minh và không gian sáng tạo trở thành hạt nhân không chỉ để phát triển kinh tế mà còn tạo ra những xã hội đáng sống trong tương lai. Ở đó, Hà Nội với 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 1.206 lễ hội diễn ra trong năm, khoảng 300 làng nghề truyền thống tiêu biểu là chất liệu để sáng tạo thực sự phù hợp với văn hóa. vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của thủ đô.

Bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cho chúng ta thấy bài học quan trọng là chú trọng phát triển văn hóa nước nhà, củng cố thêm quan điểm của Đảng ta trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm. 2021-2030 về “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc, ý chí tự cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khai thác tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu quan trọng nhất của sự phát triển; Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững ”. Đó cũng là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã nhấn mạnh: “Phát huy các giá trị văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, lòng tự hào và sự phát triển nguyện vọng của nhân dân Thủ đô ”.

Hà Nội – thành phố nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố kiến ​​tạo được UNESCO công nhận – chắc chắn là thành phố hội tụ và tỏa sáng những tinh hoa văn hóa của đất nước. Những giá trị văn hóa đã, đang và sẽ làm nên bản sắc, nét độc đáo, kết tinh trong con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, giúp Hà Nội trở thành Thủ đô sáng tạo của khu vực và thế giới. cam kết và cũng là kỳ vọng của chúng tôi đối với UNESCO và chính người dân Việt Nam.

Nguồn: https://toquoc.vn/van-hoa-la-suc-manh-noi-sinh-dong-luc-phat-trien-20210522105000513.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button