Tin Tức

Văn hóa Việt Nam được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn

Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa và phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

Sáng nay (24/11), tại Hà Nội đã diễn ra Hội diễn văn nghệ toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo.

Văn hóa Việt Nam được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã báo cáo tóm tắt “Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng và phát triển nền văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Xây dựng văn hóa trong nền kinh tế bước đầu có chuyển biến

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sau 35 năm đổi mới đất nước, công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tính tích cực xã hội của nhân dân cơ bản được phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh.

Dân chủ xã hội từng bước được mở rộng và phát huy cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã làm cho con người Việt Nam đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội tiếp thu tinh hoa. văn hóa con người.

Nhà nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản; đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

Các lễ hội mang màu sắc hình thức, mê tín dị đoan có xu hướng giảm; Môi trường văn hóa ở hầu hết các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng trật tự, lành mạnh.

Văn học, nghệ thuật nước nhà phát triển rực rỡ, theo dòng tư tưởng chủ đạo là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn, phản ánh chân thực đời sống nhân dân; đấu tranh và lên án, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lai căng, lạc lõng; ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới …

Báo chí, truyền thông, xuất bản là vũ khí tư tưởng, văn hóa sắc bén của Đảng, Nhà nước tích cực tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn của các cấp chính quyền. tầng lớp nhân dân.

Văn hóa Việt Nam được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Minh Đạt

Công tác quản lý các loại hình thông tin trên Internet, mạng xã hội, truyền thông số đã có nhiều thay đổi, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu mới.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, quy chế văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước. Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu với quan điểm càng giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu.

Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến trong nhận thức và hành động. Một số ngành công nghiệp văn hóa phát triển như điện ảnh; Biểu diễn nghệ thuật; nghệ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm…

Không chỉ vậy, bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa và phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay. . Hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ đồng được ủng hộ từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nhân và gia đình. Tốt bụng.

Hạn chế

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng sau 35 năm đổi mới, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. yếu kém, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quan điểm về xây dựng văn hóa, trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được triển khai mạnh mẽ, chưa thực sự thâm nhập vào mọi tầng lớp xã hội.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bước đầu được ngăn chặn, nhưng chưa được đẩy lùi đáng kể.

Nhiều cán bộ, đảng viên chưa tự giác, chưa thường xuyên nêu gương trước quần chúng, kể cả cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Một số mặt đạo đức xã hội có biểu hiện suy thoái nghiêm trọng, lối sống thực dụng, hưởng thụ vật chất, phân hóa giàu nghèo, phân hóa xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục lý tưởng, đạo đức. , vô vị.

Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa, nhất là ở cơ sở còn yếu và thiếu dẫn đến việc tham mưu, xử lý những vấn đề nảy sinh còn nhiều hạn chế, lúng túng, bị động.

Nhận thức và hành động của xã hội về vai trò, vị trí của văn hóa và con người đối với sự phát triển bền vững của đất nước có lúc chưa sâu sắc, văn hóa chưa thực sự được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị. chính trị, xã hội …

Chợ văn hóa bước đầu được hình thành nhưng phát triển còn manh mún, tự phát, thiếu tính chuyên nghiệp. “Siêu văn hóa du nhập” kéo dài. Mức độ đầu tư cho văn hóa nước ngoài còn thấp.

Văn hóa phẩm độc hại, thông tin giả, sai sự thật gây nghi ngờ nội bộ, kích động thù địch, bạo lực trên Internet và mạng xã hội chưa được xử lý nghiêm minh, ngăn chặn có hiệu quả.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. . Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, mất dân chủ, trục lợi cá nhân, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, học hàm, học vị, lợi ích nhóm … vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. địa điểm.

Coi trọng việc xây dựng văn hóa trong nền kinh tế

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu 6 bài học kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên gương mẫu về mọi mặt, thực sự là tấm gương, động lực, niềm tin để nhân dân học tập, noi theo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn hóa Việt Nam được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Đạt

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu ra những giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời gian tới.

Cụ thể, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của văn hóa và con người trong phát triển bền vững đất nước, xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Từng bước khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại.

Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách, tâm hồn.

Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi tệ quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng.

Xây dựng chính sách đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ, khoa học phù hợp, có trình độ, năng lực và phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ ở các cấp quản lý.

Chú trọng xây dựng văn hóa trong kinh tế. Con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Tập trung nguồn lực của Nhà nước và các thành phần kinh tế đầu tư phát triển văn hóa, phát triển con người …

Hương Quỳnh

Ông Phạm Quang Nghị: Văn hóa được coi trọng nhiều hơn, điểm yếu sẽ ít hơn

Ông Phạm Quang Nghị: Văn hóa được coi trọng nhiều hơn, điểm yếu sẽ ít hơn

Bày tỏ băn khoăn về việc tại sao đạo đức xã hội sa sút, tội phạm xã hội gia tăng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, nếu ngành văn hóa được quan tâm, coi trọng hơn thì những yếu kém sẽ ít đi.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/van-hoa-viet-nam-duoc-phat-huy-cao-do-khi-dat-nuoc-gap-kho-khan-795681.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button