Kinh Doanh

.: VGP News :. | Quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 08/2021 / TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

chovaydb
Hình minh họa

Thông tư quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và tổ chức tín dụng khác đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Việc NHNN cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đồng tiền cho vay đặc biệt là Đồng Việt Nam.

Các trường hợp cho vay đặc biệt

Thông tư nêu rõ, NHNN cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bằng tiền thực hiện chức năng phát hành tiền của ngân hàng trung ương trong các trường hợp sau:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong tương lai. thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại, phương án chuyển giao đã được phê duyệt;

b) Các khoản cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ phục hồi cho các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án thu hồi. tán thành;

c) Các khoản cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ phục hồi các ngân hàng thương mại theo phương án chuyển khoản bắt buộc đã được phê duyệt;

d) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% đối với các ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc trước ngày Luật số. 17/2017 / QH14 có hiệu lực thi hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017 / QH14 (sau đây gọi là quyết định của Thủ tướng Chính phủ);

đ) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% đối với các ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc trước ngày Luật số. 17/2017 / QH14 có hiệu lực sau khi chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay trong các trường hợp sau:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong tương lai. thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại, phương án chuyển giao đã được phê duyệt;

b) Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ thanh khoản cho công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô từ Quỹ dự phòng. bộ phận điều hành khi công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án tái cơ cấu được phê duyệt;

c) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô thu hồi từ quỹ dự phòng kỹ thuật theo phương án thu hồi. đã được chấp nhận.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau đây:

a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong tương lai. thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại, phương án chuyển giao đã được phê duyệt;

b) Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ thanh khoản cho quỹ tín dụng nhân dân từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân khi tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án tái cơ cấu được phê duyệt;

c) Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% để hỗ trợ khôi phục quỹ tín dụng nhân dân từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Tổ chức tín dụng khác cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau đây: a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng gặp rủi ro. mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương thức thanh toán. phương án tái cơ cấu và phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt; b) Các khoản cho vay đặc biệt để hỗ trợ phục hồi tổ chức tín dụng theo phương án phục hồi đã được phê duyệt hoặc phương án chuyển giao bắt buộc.

Trách nhiệm của Bên vay

Bên đi vay có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác cho bên cho vay các tài liệu về việc vay vốn đặc biệt; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu đã cung cấp; chịu trách nhiệm về tài sản đảm bảo cho khoản vay đặc biệt đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; sử dụng vốn vay đặc biệt đúng mục đích, thanh toán các khoản vay đặc biệt theo quy định.

Trong thời gian cho vay đặc biệt, Bên đi vay có trách nhiệm bảo quản và lưu giữ riêng các chứng từ cho vay phát sinh quyền thu nợ được dùng làm bảo đảm cho khoản vay đặc biệt; không sử dụng quyền thu nợ đang dùng để bảo đảm cho khoản vay đặc biệt vào mục đích khác.

Theo dõi và đánh giá các điều kiện của tài sản đảm bảo cho các khoản vay đặc biệt; bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm theo quy định; báo cáo Ban kiểm soát đặc biệt khi có trường hợp tài sản bảo đảm không đủ điều kiện theo quy định; báo cáo Ban kiểm soát đặc biệt số tiền thu hồi được từ quyền thu nợ được dùng làm bảo đảm cho khoản vay đặc biệt trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi được nợ.

Minh Đức

Từ khóa:
Ngân hàng Nhà nước,
tiền vay,
các tổ chức tín dụng,
đặc biệt,
trả

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Quy-dinh-cho-vay-dac-biet-doi-voi-to-chuc-tin-dung-duoc-kiem-soat-dac-biet/439564.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button