Đời Sống

Xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc là vấn đề hết sức hệ trọng

Ngày 24/6/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Báo điện tử Tổ Quốc trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

“Qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT / TW của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng gia đình đã đạt được nhiều kết quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xác định xây dựng gia đình là một trong những nội dung quan trọng của chương trình công tác. Dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kinh tế hộ gia đình đóng vai trò quan trọng trong thu nhập quốc dân, nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình được coi trọng và nâng cao Bình đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đẩy mạnh. Chăm sóc, vun vén, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình là một giá trị cao quý mà mỗi người Việt Nam luôn quan tâm và phấn đấu. Bình đẳng trong hôn nhân luôn được tôn trọng… Thành quả xây dựng gia đình ding đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT / TW của Ban Bí thư, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình còn thiếu đồng bộ. Chi tiêu của gia đình cho các dịch vụ xã hội cơ bản cũng chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là các dịch vụ y tế và giáo dục. Chưa quan tâm đến việc phát huy vai trò của cộng đồng và đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng gia đình. Chưa có giải pháp đồng bộ, kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, những thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội đến gia đình. Bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục, lao động trẻ em chưa được xử lý triệt để; Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên còn hạn chế. Việc bình xét, công nhận gia đình văn hóa nhiều nơi còn hình thức…

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, giữ gìn môi trường, giáo dục và truyền tải các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề rất quan trọng của dân tộc ta. Xây dựng gia đình vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển bền vững của đất nước.

Để đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các tổ chức. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Gia đình là đối tượng tác động, thực hiện và thụ hưởng các chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng, xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trong công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, những thói quen tốt, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, đoàn kết thương yêu anh chị em. Đề cao vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, định hướng giá trị và giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình theo hướng chú trọng các hoạt động của gia đình, bảo đảm gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Chính sách gia đình phải hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng trẻ em, người bệnh, người cao tuổi. Xây dựng danh mục các dịch vụ công trong lĩnh vực gia đình. Xây dựng hệ thống cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình, hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới. Vận động cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm sóc, hỗ trợ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các gia đình được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản một cách công bằng, bình đẳng và thuận lợi. Gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Xây dựng và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; các chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình làm cơ sở hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức, thực hiện và đánh giá các chính sách về gia đình; sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài gia đình.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn với lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

4. Đẩy mạnh và đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực và giá trị văn hóa gia đình; kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình; rủi ro trong gia đình, giúp mọi người chủ động phòng tránh những ảnh hưởng xấu đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, bao dung, chân thành, tin cậy, trọng đạo đức, cần cù, chịu khó. tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Nâng cao hiệu quả, thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa”. thông minh”.

5. Tổ chức thực hiện

– Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.

– Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng gia đình.

– Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và gia đình chính sách.

– Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên.

– Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này và quyết định việc thực hiện. Chỉ thị. kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ ”.

.

Nguồn: https://toquoc.vn/xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-tao-nen-tang-de-xay-dung-xa-hoi-hanh-phuc-la-van-de-het-suc-he-trong-20210628084753593.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button