Tin Tức

Xây dựng hệ giá trị người Việt yêu nước, nhân ái, nghĩa tình

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần xác định và rèn luyện hệ giá trị con người Việt Nam với những phẩm chất phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.

Sáng nay (24/11), phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, đề xuất thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp văn hóa. phát triển gắn liền với xây dựng con người Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, trong dòng chảy văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới, nhận thức về văn hóa, xã hội và con người ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Tư tưởng, đạo đức, lối sống – lĩnh vực văn hóa trọng điểm đã có những chuyển biến tích cực.

Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nhân ái.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Minh Đạt

Thực tiễn đã chứng minh rằng khi đất nước gặp khó khăn, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; lòng yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, sống có nghĩa, có tình, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam càng được tỏa sáng; Toàn dân tộc đoàn kết về ý chí và hành động.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, trước yêu cầu ngày càng cao của phát triển, lĩnh vực văn hóa vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập: Đã xuất hiện những hiện tượng văn hóa tầm thường, dễ dãi, thị trường. trường học; những biểu hiện “lệch chuẩn” trong hưởng thụ văn hóa. Chưa xây dựng được môi trường văn hóa, đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn minh nơi công cộng theo hướng văn hóa …

Đời sống văn hóa tinh thần một số nơi còn đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa chậm được rút ngắn; chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao; Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa còn nhiều khó khăn …

Bộ trưởng cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân chủ quan như thiếu các giải pháp khả thi trong hành động để con người thực sự là trung tâm của sự phát triển.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế ”.

Đây là những quan điểm, nội dung rất quan trọng, xuyên suốt, có tính kế thừa và có nhiều điểm mới về phát triển văn hóa.

Văn hóa hiện diện ở các mức độ vô cùng đa dạng, các nền văn hóa khác nhau sẽ có những cách thức khác nhau để đạt được những mục tiêu khác nhau trong chiến lược phát triển văn hóa.

Nhưng có một điểm chung cốt lõi trên bản đồ văn hóa thế giới, đó là những quốc gia chuyển hóa tốt nguồn lực văn hóa thành sức mạnh mềm gắn với các trụ cột phát triển khác luôn là những quốc gia có nền tảng văn hóa mạnh. Nền tảng vững chắc cho phát triển và hội nhập quốc tế, khả năng ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Nhưng những khó khăn, thách thức ngày nay cũng chính là động lực thúc đẩy việc tìm ra mối liên hệ hợp lý giữa nguồn lực văn hóa dồi dào và quyết tâm chính trị cao, lựa chọn giải pháp chiến lược, cạnh tranh nhằm biến văn hóa thành động lực nội sinh, động lực khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

“Hoa thơm sẽ lấn át cỏ lùng”

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ để toàn ngành nỗ lực, tập trung thực hiện một số nội dung.

Đặc biệt, thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 với 3 trụ cột là tăng cường đầu tư, đổi mới và đột phá về thể chế nhằm phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn với trụ cột này. các cột kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Chú trọng đổi mới nhằm khuyến khích, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa và năng lực sáng tạo của toàn dân, nhất là sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để ngày càng có nhiều tác phẩm văn hóa. , văn học, nghệ thuật có giá trị cao.

Tư vấn, đề xuất xây dựng thể chế theo hướng gắn văn hóa với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội là giải pháp căn cơ để hình thành hệ sinh thái có khả năng phát huy tính đa dạng của các biểu hiện. văn hóa, tạo sự chủ động trong hợp tác và quảng bá các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ra thế giới nhằm gia tăng sức mạnh mềm văn hóa và vị thế “thương hiệu quốc gia”.

Tập trung ưu tiên xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa ở từng thôn, làng, bản, khu phố. , cơ quan, đơn vị, văn hóa doanh nghiệp và mỗi gia đình là đơn vị văn hóa thực chất.

Khi nhiệm vụ xây dựng văn hóa trở nên thường xuyên, thì nền tảng văn hóa được hình thành một cách tự nhiên, tự giác trong mỗi cộng đồng, trong mỗi con người, khả năng lựa chọn cái tinh tế, cái tốt, cái tự, cái có giá trị. quản trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập và cống hiến sẽ trở thành lá chắn mềm để loại bỏ những phản cảm, phi văn hóa; “Hoa thơm sẽ lấn át cỏ lùng” là biểu hiện thuyết phục nhất về sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Ngoài ra, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Sự hoàn thiện của con người là cần thiết và chỉ có thể được thực hiện trong văn hóa và văn hóa. Vì vậy, cần xác định và rèn luyện hệ giá trị con người Việt Nam với những phẩm chất phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới như yêu nước, nhân ái, đền ơn đáp nghĩa, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Phát triển công nghiệp văn hóa có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, dựa trên nền tảng sáng tạo, khoa học công nghệ và bản quyền trí tuệ, phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu của Việt Nam. Công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Nhấn mạnh đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài để hướng tới tương lai, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. .

Hương Quỳnh

Văn hóa Việt Nam được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn

Văn hóa Việt Nam được phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn

Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa và phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/xay-dung-he-gia-tri-nguoi-viet-yeu-nuoc-nhan-ai-nghia-tinh-795704.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button